Testberegninger avdekker behov for mer ensartet praksis ved beregning av utendørs støykart

SINTEF har på oppdag fra Miljødirektoratet og Statens vegvesen gjennomført en studie av beregnede støykart for veg, jernbane og industri. Kartene gjelder for utvalgte områder som er representative for norsk forhold. Hensikten var å belyse kvalitetsmessige forhold knyttet til en ny felles europeisk metode for støykartlegging, innført av EU. Studien tar for seg kvaliteter som nøyaktighet, forståelighet og stabilitet.

Studien har avdekket at det er overraskende store sprik. Uavhengige eksperter kommer frem til forskjellige resultat selv om de bruker samme metode og samme datagrunnlag. Det er et tydelig behov for mer ensartet praksis, som bør omfatte både bruk av metodikk, programvare og datagrunnlag, og de faglige valgene ekspertene i praksis gjør.

Studien er nærmere beskrevet i tre notat utarbeidet av SINTEF:

Notatene er i utgangspunktet klassifisert som fortrolig. Men Miljødirektoratet og Statens vegvesen har gitt samtykke til at de kan gjøres tilgjengelig for fri nedlasting.


Sammendrag for analyse og resultat

SINTEF har på oppdrag fra Miljødirektoratet analysert en rekke støykart som er beregnet med ulike metoder. Oppdraget er delfinansiert av Statens vegvesen. Analysene er et ledd i et større arbeid med å forberede innføring av nye beregningsmetoder for støy fra samferdsel og industri i Norge. Dette er blant annet knyttet til innføring av metoden CNOSSOS-EU for strategisk støykartlegging i EU regi.

Dette notatet belyser kvalitetsmessige forhold ved innføring av ny beregningsmetodikk i Norge. Det er ment å gi et faglig grunnlag for myndighetenes valg av fremtidige metoder. Vurderingene inkluderer metodenes grunnleggende ytelse og usikkerheter knyttet til praktisk bruk ved støykartlegging.

Analysen viser at CNOSSOS-EU har god kvalitet på korte anstander i åpent terreng. Det er imidlertid problem med store innbyrdes forskjeller mellom ulike brukere, når beregningene skal dekke kompliserte forhold for lydutbredelse. Dette kan utbedres ved nye og bedre veiledninger for fremstilling av støykart. Problemstillingen gjelder også for andre beregningsmetoder.

Analysen omfatter også mulig bruk av den alternative beregningsmetoden Nord 2000. Denne er mer komplisert enn CNOSSOS-EU, med tettere kobling til fysisk teori.