Kartlegging av støy

Støy fra transport og andre aktiviteter rammer mange mennesker over store områder. Dette skyldes at disse kildene (f.eks. fly og motorkjøretøy), ofte er svært støyende, gjerne beveger seg over lange avstander, og opptrer hyppig.

Både i EU og i Norge har myndighetene derfor satt krav til beregning av støy for å kartlegge hvor mange mennesker og hvilke områder som rammes (jf. retningslinje T-1442/2012). Dette gjøres for å kunne planlegge tiltak for å redusere støy, og for at kommunene skal ha bedre grunnlag for å regulere utbyggingsområder. I Norge stiller også forurensingsforskriften krav til anleggseier om å bekoste utredninger og støyreduserende tiltak for støyutsatte bygninger.

SINTEF har lang erfaring i utvikling av beregningsprogrammer for støy. Dette inkluderer både modeller for utbredelse av støy over terrenget og effektive brukergrensesnitt. De viktigste programmene er NORTIM for flystøy, NorCalc for vegtrafikkstøy og MilNoise for militær støy. Alle disse tre programmene lar brukeren gi inndata i form av mengde, type og posisjon til støykildene, samt omkringliggende topografi og støyskjermer. Programmene gir som resultat støykart over det aktuelle området. Det er også mulig å hente ut detaljert informasjon om støy i gitte enkeltpunkt.

NORTIM

NORTIM er programmet som skal brukes for beregning av flystøy i Norge, og eies av Oslo Lufthavn, Avinor, Forsvarsbygg og SINTEF. På tidlig 90-tall var programmet basert på det amerikanske programmet INM, men med tilpasninger utviklet av SINTEF for å ta hensyn til topografi (f.eks. støyskjerming på grunn av terrengformasjoner). Siden den gang har programmet blitt videreutviklet og modernisert en rekke ganger, både når det gjelder beregningsmodellen og brukergrensesnittet.

NORTIM
Støyberegning i NORTIM

Programmet er laget for ekspertbrukere og krever en del forkunnskaper for korrekt og effektiv bruk. Beregninger med NORTIM gjøres i all hovedsak av SINTEF på oppdrag fra flyplasseierne. SINTEF har imidlertid utviklet to spesialversjoner for bruk av ikke-eksperter. RADTIM er laget for støyberegning for de store flyplassene i Norge (Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim), hvor radaranlegget på flyplassen leverer posisjonsdata for flygningene. REGTIM er laget for enkel støyberegning for de lokale flyplassene i Norge, hvor det ikke er behov for all funksjonaliteten i NORTIM.

NorCalc

norstøy
Trafikkstøy beregnet av SINTEF og presentert på miljøstatus.no

NorCalc er et program utviklet for Statens Vegvesen. Det inngår som en sentral komponent i NorStøy, som er deres interne verktøy for kartlegging av støy fra vegtrafikk. For beregning av støyutbredelse bruker programmet modellen Nord2000 som SINTEF bidrog til utviklingen av. NorCalc har ikke noe eget grafisk brukergrensesnitt. Triona AB har laget et brukergrensesnitt for NorStøy som kobler opp mot Statens vegvesens datasystemer og henter ut de nødvendige inndata til NorCalc. Slik inndata er blant annet trafikkmengde på de ulike vegstrekningene, inkludert døgnfordeling og fordeling på tunge og lette kjøretøy. Fartsgrenser og vegstigning er også viktige parametere som påvirker støynivået fra kjøretøyene. NorCalc bygger dessuten opp en detaljert topografisk modell, basert på tilgjengelige data for terreng, veger, støyskjermer, støyvoller og bygninger. Både støynivået fra kilden og støyutbredelsen over terrenget er altså detaljert beskrevet i NorCalc.

NorCalc er laget for å dele opp de relativt tunge beregningene i mindre deler som distribueres via nettverket til datamaskiner med ledig kapasitet. Programmet inneholder moduler som overvåker denne fordelingen og håndterer f.eks. bortfall av maskiner. Etter beregning returneres støykart og punktberegninger tilbake til brukergrensesnittet NorStøy for visning og videre prosessering.

Denne tjenesten viser støykart for større byområder i Norge, beregnet med NORTIM og NorCalc.

MilNoise

I motsetning til vegtrafikkstøy vil støy fra militære aktiviteter ofte bre seg ut over store områder, langt fra støykildene. Forsvaret har behov for å kunne beregne hva de støymessige konsekvensene vil bli av en gitt militær aktivitet, og under gitte meteorologiske forhold. MilNoise lar planleggere i Forsvaret utføre slike beregninger, uten at det stilles krav til spesielle kunnskaper om akustikk. Den militære aktiviteten, med antall skudd, eksplosjoner og kjøretøytimer fordelt på aktuelt materiell, tilordnes posisjoner i et kart. Programmet beregner deretter støykart og evt. støynivå i enkeltpunkt.

MilNoise er utviklet for Forsvarsbygg i Norge og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Danmark, og brukes primært av disse.

MilNoise
Støyberegning i MilNoise

Bilder fra egen programvare, miljøstatus.no og Wikimedia Commons